Kiertovesilaitosten ravinnekuormituksen vähentämiseksi on kehitetty uusia keinoja

05.02.2020

Tanskan teknillisen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän yliopiston hankkeessa on kehitetty kustannustehokas ratkaisu typen poistoon kalojen kiertovesikasvatuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin kalojen lietteeseen ja puuhakereaktoreihin perustuvaa typenpoistoa. Yhteishankkeessa tutkittiin myös innovatiivisia tapoja vähentää kiertovesikasvatuksen vesistökuormitusta.

Kiertovesikasvatus on kalankasvatusmenetelmä, jossa vettä kierrätetään pumppaamalla sitä kasvatusaltaan ja puhdistuslaitteiston välillä. Kiertovesikasvatuksessa säästyy vettä ja veden puhdistamiseen käytettävällä teknologialla pystytään pienentämään huomattavasti myös ravinnekuormitusta. Kiintoaineen talteenoton avulla jopa 80 prosenttia fosforista saadaan talteen, mutta erityisesti typen poistoon ei ole ollut kustannustehokkaita menetelmiä kiertovesikasvatuksessa.

Luke on selvittänyt yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa puuhakereaktoreiden käyttöä nitraattitypen poistoon. Hake toimii hiilen lähteenä prosessissa, jossa nitraattityppi muutetaan haitattomaksi typpikaasuksi. Perinteisessä denitrifikaatiossa, eli typpeä vapauttavassa prosessissa, ulkoisena hiilen lähteenä käytetään muun muassa metanolia, joka on kallista ja jonka käyttöön liittyy työturvallisuusriski.

- Puuhakereaktori osoittautui kustannustehokkaaksi ratkaisuksi ja reaktorin kokoa ja viipymää muuntelemalla kiertovesilaitoksen typestä saatiin poistettua 80 prosenttia. Luke pyrkii selvittämään hakereaktorin toimintaa talviolosuhteissa Laukaan pilottilaitteistossa ja optimoimaan reaktorin koon suhdetta sen läpi kulkevan veden määrään, eli viipymään, tutkija Jani Pulkkinen Lukesta kertoo. Lue lisää: LUKE